Juraku

2016/ Private use/ Tokyo

photo by Shinzo Hayakawa